Betalingsvoorwaarden Podo Praktijk Op Goede Voet

Kantoor: Dorpsstraat 41 1769 HA Haringhuizen   Telefoon:  0224-298538 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en registerpodoloog tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 • Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 • Als u een opdracht hebt gegeven of een bestelling geplaatst, dan kunt u deze binnen 24 uur na bestelling kosteloos annuleren. Hierna dient u de volledige kosten te betalen.
 • Alle betalingen dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen te geschieden strikt binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien men niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald zullen wij een rappel/sommatie sturen om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening te betalen.
 • Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan zullen wij genoodzaakt zijn de vordering ter incassering uit handen te geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso te Eindhoven.
 • U bent dan minimaal euro 40,00 excl. BTW incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK). De kosten zijn verhoogd met de B.T.W. omdat de B.T.W. door ons niet kan worden verrekend. Tevens maken wij alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst te vervallen rente.
 • Aanpassingen aan uw therapeutische middelen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht.
 • Facturering gebeurt, indien mogelijk, direct bij uw zorgverzekeraar. Als blijkt dat het niet mogelijk is om dit direct bij uw zorgverzekeraar in te dienen, dan zullen wij u alsnog een factuur sturen.
 • Indien uw zorgverzekeraar de kosten niet, of niet geheel vergoedt, zult u alsnog een factuur opgestuurd krijgen voor het restant openstaande bedrag.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie altijd contact op te nemen met uw zorgverzekering.
 • Te laat komen betekent een nieuwe afspraak maken. Tenzij ons werkschema het toelaat, dan proberen wij u alsnog te helpen.
 • De registerpodoloog verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelende registerpodoloog. Aanpassingen van zolen/orthesen binnen 2 maanden (of tot de eerste controle afspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.